Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser pr. den 1. juni 2005 finder anvendelse mellem bestilleren og Cuwilak A/S i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og ordreaftale

Tilbud er bindende for Cuwilak A/S i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Cuwilak A/S med underskrevet ordrebekræftelse eller anden bekræftelse herom.

2. Pris

 • Alle priser er ekskl. moms.
 • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Cuwilak A/S berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
 • Udover den tilbudte eller aftalte pris er Cuwilak A/S berettiget til at kræve betaling for:
 • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Cuwilak A/S, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

3. Levering

 • Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
 • Omstændigheder som Cuwilak A/S ikke er herre over.
 • Ved disse forsinkelser har Cuwilak A/S ret til en forlængelse af leveringstiden.
 • Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, fastsætter Cuwilak A/S leveringstidspunktet.
 • Levering og afhentning af varer er Ab Cuwilak A/S, 2690 Karlslunde
 • Reklamationer over de modtagne varer skal fremsættes senest 30 dage efter modtagelse.

4. Betaling

 • Betaling sker senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag
 • Betalingsbetingelser er medmindre andet er skriftligt aftalt 14 dage netto kontant.
 • Der påløber rente fra forfaldsdagen med Cuwilak's til enhver tid gældende rente.
 • Cuwilak A/S er berettiget til at afvise indgåelse af aftale med kredit, såfremt bestilleren er registreret i RKI eller lignende kreditvurderingsselskaber.
 • Bestilleren er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom bestillerens reklamation ikke berettiger bestilleren til at tilbageholde købesummen eller en del heraf.

6. Forsinkelse

 • Indtræder forsinkelse, er bestilleren kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

 • Cuwilak A/S har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i tegningsmateriale eller lignende.
 • Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
 • Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance, - ref. §3 stk.5. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Cuwilak A/S er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
 • En eventuel erstatning kan maksimalt udgøre 50% af det faktureret beløb ekskl. moms.
 • Cuwilak A/S hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer andet til leverancen.

8. Ansvar

 • I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Cuwilak A/S intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
 • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
 • I øvrigt enhver omstændighed som Cuwilak A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
 • Cuwilak A/S hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
 • Cuwilak A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Cuwilak A/S's, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Cuwilak A/S har udført.
 • Cuwilak A/S er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Cuwilak A/S. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9. Underleverandører

 • Cuwilak A/S er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Tvister, værneting og lovvalg

 • I enhver tvist med udgangspunkt i Cuwilak A/S's og bestillerens kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Roskilde efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en uvildig syns- og skønsmand.

 

Cuwilak A/S | Notgangen 5 C | DK-2690 Karlslunde | Tel.:+45 46 15 31 99 | E-mail: cuwilak@cuwilak.dk    produktion@cuwilak.dk

 
Copyright © Cuwilak A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!